Přehled nabízených témat diplomových prací:

Vytvoření ovládacího programu pro unikátní vláknový laser určený k řezání, sváření a značení plastů.

Součástí bude výběr vhodného vstupního 2d/3d CAD formátu, volba a modifikace existujícího otevřeného softwaru určeného pro laserové řezání/značení a především nasazení na konkrétním hardwarem ovládajícím skenovací hlavu laseru. Široké možnosti modifikace použitého laseru ve spolupráci se špičkovými odborníky z ÚFE AV ČR a možnost následného uplatnění nabytých znalostí v průmyslu.

Téma je vhodné pro studenty informačních technologií, počítačového inženýrství, programování vestavných systémů.

Školitel: Dr. Ing. Pavel Honzátko


FIB SIMS: analytická metoda pro nanotechnologie

FIB SIMS je hmotnostně spektrometrická analytická metoda, která se dostává do popředí zájmu z důvodu možnosti produkovat iontové obrazy s prostorovým rozlišením lepším než 100 nm. Metoda je založena na bombardování povrchů pevných látek urychlenými Ga+ ionty, jejímž důsledkem je emise sekundárních iontů (reprezentujících složení vzorku), které jsou pak hmotnostně spektrometricky analyzovány. Cílem diplomové nebo dizertační práce je zlepšení analytických možností metody, a to zejména citlivosti a rozlišovací schopnosti, přičemž student si může vybrat, zda bude práce zaměřena směrem studia základních fyzikálních jevů při interakci iontů s povrchy pevných látek, směrem instrumentálního vývoje včetně vývoje sofware anebo směrem hledání nových aplikací metody a analytických postupů. 
K dispozici je nový multifunkční přístroj na bázi rastrovacího elektronového mikroskopu, iontového děla typu FIB a Time-of-Flight hmotnostního spektrometru.

Téma je vhodné pro studenty technických, fyzikálních a chemických oborů. 

Školitel:RNDr. Jan Lorinčík, CSc.


FIB: výrobní nástroj pro nanostruktury

FIB je moderní fyzikální přístroj pro vytváření objektů nanometrových rozměrů pomocí zfokusovaného iontového svazku. Tyto nanoobjekty mohou být vytvářeny buď pomocí odprašovacího účinku iontového svazku, kdy se jedná o tzv. nanoobrábění anebo pomocí lokálně indukovaného rozkladu vhodně zvoleného plynu adsorbovaného na povrchu vzorku, kdy dochází k růstu nanoobjektů.
Cílem diplomové nebo dizertační práce je definovaná příprava dvou- a třídimenzionálních nanostruktur, a to zejména pro fotonické a senzorické aplikace. 
K dispozici je nový multifunkční přístroj na bázi rastrovacího elektronového mikroskopu SEM, iontového děla typu FIB produkujícího ionty Ga+ a počítačem řízeného napouštěcího systému plynů.

Téma je vhodné pro studenty technických, fyzikálních a chemických oborů.

Školitelé: RNDr. Jan Lorinčík, CSc., Ing. Jan Grym, Ph.D., Ing. Jan Vaniš, Ph.D.


Příprava a charakterizace polovodičových nanostruktur

Nízkodimenzionální polovodičové struktury jsou intenzivně studovány pro budoucí elektronické a fotonické aplikace. Náplní diplomové nebo dizertační práce je příprava jednodimenzionálních struktur ZnO, studium jejich strukturních, elektrických a optických vlastností a popis jevů při interakci s molekulami plynů a elektromganetickým zářením.

K dispozici jsou:

  • Laboratoře pro přípravu nanostruktur ZnO hydrotermálním růstem, elektrochemickou depozicí, chemickou depozicí z par a elektroforetickou depozicí.
  • Čisté prostory.
  • Multifunkční přístroj na bázi rastrovacího elektronového mikroskopu SEM vybavený iontovým dělem typu FIB produkujícím ionty Ga+, počítačem řízeným napouštěcím systémem plynů a nanomanipulátorem. Přístroj umožňuje pozorovat, analyzovat, obrábět a kontaktovat připravené nanostruktury.
  • Laboratoře pro elektrickou a optickou charakterizaci materiálů a struktur (měření I-V a C-V křivek v širokém rozsahu teplot, DLTS, vodivostní AFM, STM, Ramanovská a optická spektroskopie, nízkoteplotní fotoluminiscence, katodoluminiscence).

Téma je vhodné pro studenty technických, fyzikálních a chemických oborů.

Školitelé: Mgr. Roman Yatskiv, Ph.D., Ing. Jan Grym, Ph.D., Ing. Jan Vaniš, Ph.D.

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882