Ředitel ústavu

Rada Ústavu fotoniky a elektroniky, AV ČR, v. v. i. (ÚFE) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele pracoviště.

Požadavky:

 • významné vědecké výsledky v některém z hlavních oborů výzkumné činnosti ÚFE,
 • organizační schopnosti a manažerské zkušenosti,
 • morální bezúhonnost,
 • vysokoškolské vzdělání a vědecká kvalifikace v oboru technických nebo přírodních věd,
 • aktivní znalost anglického jazyka, další jazykové znalosti jsou výhodou,
 • svéprávnost1),
 • bezúhonnost podle § 17 odst. 4 písm. b) a c) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění,
 • splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, v platném znění (nevztahuje se na uchazeče, který není státním občanem České republiky).

Ředitel pracoviště nesmí být členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost a nesmí se podílet na podnikání právnických osob působících v oblasti, která je předmětem činnosti pracoviště. Uvedené omezení se nevztahuje na správu vlastního majetku (§ 17 odst. 6 zákona č. 341/2005 Sb.).

 

Předpokládané funkční období: od 1. června 2017 do 31. května 2022

 

K přihlášce přiložte:

 • strukturovaný životopis,
 • doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání a dosažené vědecké kvalifikaci,
 • přehled dosavadní praxe,
 • seznam hlavních vědeckých prací a publikací,
 • koncepci řízení pracoviště a směřování jeho činnosti, včetně budoucího rozvoje pracoviště,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce1),
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti podle § 17 odst. 4 písm. c) zákona č. 341/2005 Sb.1).

1) Uchazeč, který není státním občanem České republiky, přiloží čestné prohlášení prokazující splnění podmínek podle § 17 odst. 4 zákona č. 341/2005 Sb.

 

Splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb., doloží vybraný uchazeč k rukám předsedy AV ČR nejpozději ke dni jmenování do funkce ředitele pracoviště.

 

Přihlášky musejí být doručeny na sekretariát ÚFE, Chaberská 57, 182 51 Praha 8 nejpozději do dne 3.3.2017 do 16 hodin.

 

Obálku označte nápisem Výběrové řízení.

 

Přihlášky a jejich přílohy se podávají písemně v českém nebo v anglickém jazyce.

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882