Heterostruktury nanodrátů ZnO/(Al,Ga)N pro optoelektroniku

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Řešitel: Ing. Jan Grym, Ph.D.

Od: 2023-01-01

Do: 2025-12-31


Cílem projektu je připravit nové heterostruktury nanodrátů ZnO/(Al,Ga)N pro optoelektroniku a studovat jejich základní elektrické a optické vlastnosti. Dvě vzájemně se doplňující technologie, plazmou asistovaná molekulární svazková epitaxe (PAMBE) a depozice z chemických roztoků (CBD), budou použity pro růst (Al,Ga)N, resp. ZnO části struktury. PAMBE nabízí vysokou míru volnosti v návrhu bezdislokačních (Al,Ga)N zárodků s kontrolou jejich polarity a hustoty, zatímco CBD v reaktorech s kontinuálním průtokem s přesně řízeným přesycením zajistí rozhraní ZnO/(Al,Ga)N vysoké kvality, což je zásadní pro vysokou účinnost luminescence. Projekt je jedinečný kombinací elektrické charakterizace jednotlivých heterostruktur nanodrátů pomocí nanomanipulátorů umístěných v rastrovacím elektronovém mikroskopu a charakterizací na nanoúrovni pomocí nízkoteplotní katodoluminiscence, měření proudu indukovaného elektronovým svazkem a transmisní elektronové mikroskopie. Zvláštní pozornost bude věnována studiu transportu náboje v jednotlivých heterostrukturách.

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882