Jiří Čtyroký a Vlastimil Matějec byli jmenováni emeritními vědeckými pracovníky
Vědci Jiří Čtyroký a Vlastimil Matějec převzali z rukou ředitele ÚFE jmenovací dekrety statutu emeritního vědeckého pracovníka Akademie věd ČR za celoživotní úspěšnou práci a zásluhy o rozvoj pracoviště a vědního oboru.

Vědci Jiří Čtyroký a Vlastimil Matějec převzali z rukou ředitele ÚFE Pavla Peterky jmenovací dekrety statutu emeritního vědeckého pracovníka Akademie věd ČR za celoživotní úspěšnou práci a zásluhy o rozvoj pracoviště a vědního oboru. Ředitel ÚFE poděkoval oceněným za jejich významný přínos v rozvoji vlnovodné fotoniky a optických vláken a oběma popřál další pracovní úspěchy v ÚFE.

 

Prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc. nastoupil do našeho ústavu na sklonku roku 1973 po absolvování vysokoškolského vzdělání a aspirantury na Fakultě elektrotechnické Českého vyského učení technického v Praze (FEL ČVUT) a od té doby je jeho stálým pracovníkem. Již po několika letech po nástupu byl pověřen funkcí vedoucího vědeckého oddělení, jehož problematiku zaměřil na nový rozvíjející se perspektivní směr integrované optiky. Titul doktora technických věd za soubor prací z této oblasti obhájil v Akademii věd ČR počátkem roku 1990. V roce 2003 byl jako člen jejího řídícího výboru pověřen organizací prestižní Evropské konference o integrované optice, poprvé v zemi mimo tradiční evropské demokracie. V souvislosti s přechodem právnické formy ústavů Akademie věd na veřejné výzkumné instituce v roce 2007 inicioval s několika kolegy změnu názvu ústavu, aby lépe odrážel jeho skutečnou náplň. Řadu let zastával funkci zástupce ředitele ústavu. Je dlouhodobým členem Vědecké rady Akademie věd ČR, po určitou dobu zastával funkci jeho předsedy a člena Akademické rady. Zasedal rovněž ve Vědecké radě Grantové agentury ČR v jejím prvním funkčním období. Opakovaně působil v Koordinační komisi Akademie věd ČR pro nejvyšší kvalifikační stupeň, v současnosti jako její předseda. Po dvě funkční období byl členem Vědecké rady Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (MFF UK), v letošním roce byl jmenován na návrh MFF UK externím členem Vědecké rady UK. Dlouhodobě přednáší na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze (FJFI ČVUT) několik semestrálních předmětů. Svým působení na vysokých školách (zejména FJFI ČVUT a MFF UK) napomáhá získávat mladé perspektivní pracovníky pro budoucí rozvoj ústavu. Během své vědecké dráhy publikoval více než 160 vědeckých publikací registrovaných v databázi Web of Science, které byly více než 2000krát citovány (bez autocitací), jeho h-index je 27.

Prof. Čtyroký je dlouhodobě i v mezinárodním měřítku jednou z nejvýraznějších vědeckých osobností ÚFE i celé Akademie věd.

 

Ing. Vlastimil Matějec, CSc. nastoupil do našeho ústavu v roce 1993 jako vedoucí Oddělení technologie optických vláken, které náš ústav z podnětu své Vědecké rady převzal jako funkční součást tehdy zrušeného Ústavu skelných a keramických materiálů. Od té doby patří ke klíčovým pracovníkům ústavu. Po řadu let vedl detašované pracoviště Laboratoře vláknové optiky, které sídlí v areálu Akademie věd ČR v Lysolajích, nejen po vědecké, ale také technicko-organizační stránce, což mu umožnilo získat manažerské dovednosti a zkušenosti, které později plně uplatnil ve funkci ředitele ústavu. Tuto funkci zastával po dvě funkční období. Navzdory velkému administrativnímu zatížení spojenému s touto funkcí nepolevil ve své vědecko-výzkumné aktivitě v oblasti technologie optických vláken a vláknových senzorů. Jako ředitel se vždy snažil vytvářet mladým perspektivním pracovníkům vhodné podmínky pro jejich osobnostní růst. Po skončení funkčního období ředitele ústavu se věnoval dalším aktivitám ve prospěch Akademie věd ČR; působil v Koordinační komisi AV ČR pro nejvyšší kvalifikační stupeň a byl členem Dozorčí rady Ústavu termomechaniky AV ČR. Po několik funkčních období byl rovněž členem Vědecké rady Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze (FJFI ČVUT). Po řadu let pedagogicky působil na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze (VŠCHT) a na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích jako přednášející. Za svou vědeckou kariéru publikoval více než 150 vědeckých publikací registrovaných v databázi Web of Science, které byly více než 900krát citovány (bez autocitací), jeho h-index je 18.

Vědci Jiří Čtyroký a Vlastimil Matějec byli jmenováni emeritními pracovníky Akademie věd ČR

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882