Ostatní studentské práce

Příprava tenkých vrstev pro fotoniku 

Základní technikou přípravy tenkých vrstev je depozice z kapalné fáze metodami spin-coating a dip-coating. Při spin-coatingu se roztok nakape na substrát, který se roztočí. Odstředivou silou se kapka roztáhne po povrchu substrátu a vytvoří tenkou vrstvu. Dip-coating je založený na vytažení substrátu z roztoku. Jestliže roztok smáčí substrát zůstane na něm po vytažení tenká vrstva. U obou metod se nanesená vrstva dále tepelně zpracuje, aby vznikl materiál o požadovaných krystalických vlastnostech.    Cílem práce je příprava tenkých vrstev z koloidních roztoků. Připravené roztoky budou naneseny na substráty metodou spin-coating a dip-coating. Připravené vrstvy budou tepelně zpracovány. V průběhu přípravy bude studován vliv procesních parametrů na tloušťku připravených vrstev. Na připravených vrstvách budou studovány jejich optické vlastnosti. Připravené vrstvy budou testovány pro přípravu Braggovských reflektorů a optických zesilovačů. 

Příprava skel metodou sol-gel 

Většina skel se připravuje tavením ze směsi pevných látek. Kromě této tradiční metody se pro přípravu speciálních skel využívají i další metody jakými je například depozice z plynné fáze nebo metoda sol-gel.    Metoda sol-gel je založena na srážení nanočástic z kapalného prostředí a vzniku pevného gelu, který se dále tepelně zpracuje na kompaktní sklovinu. Nejprve se připraví stabilní roztok nanočástic, který se nazývá sol. Vhodnou úpravou fyzikálně-chemických vlastností solu dochází k jeho gelaci. Vznikne tak gel, který se vysuší a přetaví na skelný nebo nanokrystalický materiál. Výhodou takto připravených materiálů je jejich vysoká homogenita, čistota a nižší teploty zpracování než u klasických tavících procesů.
Cílem práce je příprava borosilikátových a fosfátových skel metodou sol-gel. V rámci práce budou připraveny stabilní soly, které svým složením budou odpovídat  komečním sklovinám. U připravených solů budou nalezeny takové podmínky, které povedou ke vzniku gelu. Připravený gel bude vysušen a vyžíhán na skelný, nebo nanokrystalický materiál.

V případě zájmu o tyto témata prosím kontaktujte Ing. Jana Mrázka, Ph.D. na email mrazek@ufe.cz.


V rámci projektu Otevřená věda nabízí Ústav fotoniky a elektroniky témata pro středoškolské odborné činnosti.

Témata studentských prací:

  1. Přesné měření času
  2. Příprava vrstev InP kapalnou epitaxí z mikrokanálů a studium jejich vlastností pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu
  3. Měření elektrických vlastností polovodičových podložek s mikropóry 
  4. Ověření možností použití takových struktur jako senzorů plynů 
  5. Měření vlivu anizotropie polovodiče s póry na citlivost k různým plynům a využití tohoto efektu k selektivní funkci senzoru 
  6. Výpočet reálné a imaginární složky impedance RC modelu s rozptýlenými parametry pro mikropórové struktury
  7. Měření topografie tenkých vrstev skutteruditu pomocí rastrovacího tunelového mikroskopu
  8. Dosažení ultravysokého vakua 
  9. Programování zpětné vazby zařízení na protahování optických vláken

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882