Pokročilé funkcionality v subvlnových fotonických a plazmonických strukturách

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Řešitel: doc. Ing. Ivan Richter, Dr., FJFI ČVUT

Spoluřešitelé: RNDr. Vladimír Kuzmiak, CSc. (ÚFE AV ČR), prof. RNDr. Jiří Petráček, CSc. (FSI VUT v Brně)

Člen řešitelského týmu z ÚFE: prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc.

Reg. číslo: 19-00062S

Od: 2019-01-01

Do: 2021-12-31


Moderní fotonika a plazmonika patří mezi nejrychleji se vyvíjející oblasti současné aplikované fyziky, se silným dopadem na širokou škálu lidských aktivit. Společný projekt ČVUT v Praze, ÚFE AV ČR a VUT v Brně je primárně zaměřen na teoretickou analýzu a numerické simulace nekonvenčních jevů a nových pokročilých funkcionalit v tzv. subvlnových fotonických a plazmonických strukturách, jejichž charakteristické rozměry jsou menší než je vlnová délka záření, pro které jsou určeny.

Hlavní oblasti výzkumu adresované v tomto projektu zahrnují subvlnově mřížkové struktury s periodickými a kvaziperiodickými modulacemi s možnými aplikacemi zejména ve spektrálních filtrech, aktivní a nelineární subvlnové struktury s modulací zisku a ztrát, a nelokální rezonanční efekty v subvlnových plazmonických strukturách. Souběžně se studiem těchto problémů probíhá také vývoj potřebných fyzikálních modelů a specifických numerických technik.

Výsledky projektu prohloubí pochopení fyzikálních mechanismů a přinesou nové možnosti v návrhu funkčních struktur. Získané poznatky jsou bezprostředně využívány i ve výuce studentů FJFI ČVUT a VUT v Brně, z nichž někteří se na řešení projektu přímo podílejí.

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882