Ředitel/ředitelka pracoviště

Rada Ústavu fotoniky a elektroniky Akademie věd České republiky, v. v. i. (ÚFE) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice ředitele/ředitelky pracoviště.

 

Požadavky:

 • splnění zákonných podmínek podle § 17 odst. 4 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění,
 • vysokoškolské vzdělání a vědecká kvalifikace v některém z oborů vědeckovýzkumné činnosti pracoviště (tj. v oboru technických nebo přírodních věd),
 • vědecká činnost v některém z hlavních oborů vědeckovýzkumné činnosti pracoviště,
 • pravidelná publikační činnost v impaktovaných časopisech,
 • organizační schopnosti a manažerské zkušenosti,
 • zkušenost s řízením grantových projektů,
 • zkušenosti s mezinárodní vědeckou spoluprací,
 • aktivní znalost českého a anglického jazyka,
 • morální bezúhonnost,
 • splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, v platném znění (nevztahuje se na uchazeče, který není státním občanem České republiky).

Ředitel pracoviště nesmí být členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost a nesmí se podílet na podnikání právnických osob působících v oblasti, která je předmětem činnosti pracoviště. Uvedené omezení se nevztahuje na správu vlastního majetku (§ 17 odst. 6 zákona č. 341/2005 Sb.).

 

Předpokládané funkční období: 9/2021 - 8/2026


Přihlášky a jejich přílohy se podávají písemně v českém nebo v anglickém jazyce.

K přihlášce přiložte:

 • strukturovaný životopis,
 • doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání a dosažené vědecké kvalifikaci,
 • přehled dosavadní praxe a řídících zkušeností,
 • seznam hlavních vědeckých prací a publikací,
 • informace o mezinárodní výzkumné spolupráci a zkušenostech,
 • koncepci řízení pracoviště a směřování jeho činnosti, včetně budoucího rozvoje pracoviště, ne delší než 5 stran,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti podle § 17 odst. 4 písm. c) zákona č. 341/2005 Sb.

Splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb. doloží vybraný uchazeč k rukám předsedkyně AV ČR nejpozději ke dni jmenování do funkce ředitele pracoviště.

 

Přihláška musí být doručena na sekretariát Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i., Chaberská 1014/57, 182 51 Praha 8, nejpozději do dne 21. června 2021 do 13:00 hodin. Obálku označte nápisem Výběrové řízení na funkci ředitele ÚFE.

Uzávěrka přihlášek: 21. června 2021 ve 13:00 hodin.


Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882