Studium

Přehled nabízených témat vysokoškolských kvalifikačních prací vypsaných pro rok 2019/2020:

 

Plasmonické nanostruktury s extraordinární transmisí pro optické biosenzory

Typ práce: DP

Školitel: Prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.

Tématem disertační práce je výzkum plasmonických nanostruktur s extraordinární transmisí a jejich využití pro konstrukci optických biosenzorů pro vysoce citlivou detekci biomolekul. Teoretická část práce bude zaměřena na modelování optických vlastností plasmonických nanostruktur založených na uspořádaném poli děr nanoskopických rozměrů  v tenké kovové vrstvě a studium vlivu parametrů nanostruktury na citlivost k lokalizovaným molekulárním procesům v různých oblastech nanostruktury. Experimentální část práce bude věnována přípravě a charakterizaci nanostruktur metodami elektronové litografie a rastrovací elektronové mikroskopie a realizaci optického systému pro měření (spektrální) transmise na těchto nanostrukturách. Student se bude rovněž podílet na experimentech, v nichž budou realizované nanostruktury a optický systém využity pro citlivou detekci vybraných biomolekul.


Mikroskopie povrchových plasmonů a její biologické aplikace

Typ práce: DP

Školitel: Prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.

Práce se zabývá metodou mikroskopie povrchových plasmonů s cílem navrhnout a vybudovat aparaturu pro mikroskopii povrchových plasmonů pro detekci biomolekul. V rámci teoretické části práce se bude student zabývat modelováním zobrazení lokalizovaných (bodových) změn indexu lomu při povrchu tenké kovové vrstvy, na níž se šíří povrchové plasmony a návrhem optického systému a metod pro zpracování obrazových dat. Pozornost bude rovněž věnována rozšíření metody mikroskopie povrchových plasmonů současným měřením na několika vlnových délkách a využitím nanotexturovaných povrchů. Realizovaný systém pro mikroskopii povrchových plasmonů bude využit v modelových experimentech, v nichž budou na povrchu senzoru pokrytého vybranými molekulárními receptory detekovány molekuly nesoucí kovové či dielektrické nanočástice.

Téma je vhodné pro studenty kvantové optiky, optoelektroniky či příbuzných oborů (MFF UK/ FJFI ČVUT)


Vytvoření ovládacího programu pro unikátní vláknový laser určený k řezání, sváření a značení plastů

Typ práce: DP

Školitel: Dr. Ing. Pavel Honzátko

Součástí bude výběr vhodného vstupního 2d/3d CAD formátu, volba a modifikace existujícího otevřeného softwaru určeného pro laserové řezání/značení a především nasazení na konkrétním hardwaru ovládajícím skenovací hlavu laseru. Široké možnosti modifikace použitého laseru ve spolupráci se špičkovými odborníky z ÚFE AV ČR a možnost následného uplatnění nabytých znalostí v průmyslu.

Téma je vhodné pro studenty informačních technologií, počítačového inženýrství, programování vestavných systémů.


Růst polovodičových nanostruktur z roztoků

Typ práce: BP, DP

Školitel: Ing. Jan Grym, Ph.D.

Práce se zaměřuje na pochopení růstu jednodimenzionálních polovodičových nanostruktur (nanotyček) z roztoků. Cílem je využít litografických technik pro růst nanotyček v hexagonálních periodických polích, která umožňují studovat rychlosti růstu jednotlivých krystalografických ploch a ovlivňovat ji parametry procesu a řízeným dopováním. Práce může být zaměřena teoreticky i experimentálně, např. na: (a) modelování kinetiky růstu nanostruktur a vysvětlení odpovídajících fyzikálních a chemických jevů, (b) návrh reaktorů s přesnou kontrolou přesycení nebo (c) návrh nekonvenčních litografických metod využívajících elektronové a iontové svazky a rastrující sondu.

Téma je
vhodné pro studenty technických, fyzikálních a chemických oborů.


Transport tepla a elektrického náboje v polovodičových nanostrukturách s využitím rastrující sondy

Typ práce: BP, DP

Školitel: Ing. Jan Grym, Ph.D.

Pochopení přenosu energie v polovodičových nanostrukturách je klíčové pro návrh elektronických a optoelektronických součástek. Cílem práce je vyvinout teoretické a experimentální nástroje pro studium přenosu tepla a elektrického náboje v jednodimenzionálních nanostrukturách s využitím rastrující sondy. Práce může být zaměřena na vývoj metod pro hybridní termální a elektrická měření pomocí hrotu rastrující sondy nebo na využití teoretických i experimentálních poznatků pro návrh nových nanolitografických technik.

Téma je vhodné pro studenty technických, fyzikálních a chemických oborů.


Elektrické vlastnosti jednotlivých polovodičových nanotyček

Typ práce: BP, DP

Školitel: Ing. Jan Grym, Ph.D.

Pro širší využití polovodičových nanostruktur v elektronice je nutné vyvinout metody pro charakterizaci jejich fyzikálních vlastností. Práce bude směřována do oblasti elektrické charakterizace jednotlivých nanotyček a jejich heterostruktur. Cílem je vyvinout metody, které umožní elektricky charakterizovat jednotlivou kolmo stojící nanotyčku s využitím vodivého hrotu mikroskopu atomárních sil nebo hrotu nanomanipulátoru v elektronovém mikroskopu a následně nanotyčku přenést pomocí nanomanipulátoru na nevodivý substrát a deponovat kontakty s využitím injekčního systému plynů nebo elektronové litografie.

Téma je vhodné pro studenty technických, fyzikálních a chemických oborů.


Nanostruktury polovodičových oxidů pro senzory plynů a chemických látek

Typ práce: BP, DP

Školitel: Ing. Jan Grym, Ph.D.

Chemirezistory jsou polovodičové elektronické prvky, jejichž elektrický odpor/impedance se mění při expozici vůči chemickým látkám a plynům přítomným v jejich okolí. Cílem práce je navrhnout a připravit vhodné nanostruktury polovodičových oxidů a jejich heterostruktury a najít souvislost mezi jevy nastávajícími na jednotlivých heteropřechodech (nanoměřítko) a parametry chemirezistoru jako součástky (makroměřítko).

Téma je vhodné pro studenty technických, fyzikálních a chemických oborů.


Plasmonické nanostruktury s extraordinární transmisí pro optické biosenzory

Typ práce: DIP

Školitel: Prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.

Tématem disertační práce je výzkum plasmonických nanostruktur s extraordinární transmisí a jejich využití pro konstrukci optických biosenzorů pro vysoce citlivou detekci biomolekul. Teoretická část práce bude zaměřena na modelování optických vlastností plasmonických nanostruktur založených na uspořádaném poli děr nanoskopických rozměrů  v tenké kovové vrstvě a studium vlivu parametrů nanostruktury na citlivost k lokalizovaným molekulárním procesům v různých oblastech nanostruktury. Experimentální část práce bude věnována přípravě a charakterizaci nanostruktur metodami elektronové litografie a rastrovací elektronové mikroskopie a realizaci optického systému pro měření (spektrální) transmise na těchto nanostrukturách. Student se bude rovněž podílet na experimentech, v nichž budou realizované nanostruktury a optický systém využity pro citlivou detekci vybraných biomolekul.

Téma je vhodné pro studenty fyzikálních a technických oborů (MFF UK/ FJFI ČVUT)


Mikroskopie povrchových plasmonů a její biologické aplikace

Typ práce: DIP

Školitel: Prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.

Práce se zabývá metodou mikroskopie povrchových plasmonů s cílem navrhnout a vybudovat aparaturu pro mikroskopii povrchových plasmonů pro detekci biomolekul. V rámci teoretické části práce se bude student zabývat modelováním zobrazení lokalizovaných (bodových) změn indexu lomu při povrchu tenké kovové vrstvy, na níž se šíří povrchové plasmony a návrhem optického systému a metod pro zpracování obrazových dat. Pozornost bude rovněž věnována rozšíření metody mikroskopie povrchových plasmonů současným měřením na několika vlnových délkách a využitím nanotexturovaných povrchů. Realizovaný systém pro mikroskopii povrchových plasmonů bude využit v modelových experimentech, v nichž budou na povrchu senzoru pokrytého vybranými molekulárními receptory detekovány molekuly nesoucí kovové či dielektrické nanočástice.

Téma je vhodné pro studenty kvantové optiky, optoelektroniky či příbuzných oborů (MFF UK/ FJFI ČVUT)


Plasmonické nanostruktury pro miniaturní optické biosenzory

Typ práce: DIP

Školitel: Prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.

Tématem disertační práce je výzkum optických nanostruktur s povrchovými plasmony a jejich využití pro konstrukci nových optických biosenzorů schopných vysoce lokalizované detekce biomolekul. Teoretická část práce bude zaměřena na modelování optických vlastností metalických nanostruktur numerickými metodami, např. metodou konečných diferencí v časové doméně (FDTD). V experimentální části práce se doktorand bude věnovat přípravě nanostruktur metodami elektronové a koloidní litografie a vývoji optického systému pro spektroskopii povrchových plasmonů na těchto nanostrukturách. Doktorand se bude rovněž podílet na experimentech, v nichž budou realizované nanostruktury a optický systém využity pro citlivou detekci vybraných biomolekul.

Téma je vhodné pro studenty fyzikálních a technických oborů (MFF UK/ FJFI ČVUT)


Funkční molekulární soubory pro nanosenzory

Typ práce: DIP

Školitel: Prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.

Rozvoj nanotechnologií a jejich biologické aplikace vytváří vzrůstající poptávku po biomolekulárních vrstvách, které budou tvořit rozhraní mezi (anorganickými) nanostrukturami a biologickým prostředím. Tyto biomolekulární vrstvy přitom mohou realizovat důležité funkce, jako je například rozpoznávání a zachycování biologicky důležitých biomolekul. Práce je zaměřená na vývoj nových molekulárních vrstev schopných rozpoznávat vybrané biomolekuly s vysokým prostorovým rozlišením (~ 10 nm) na specifických oblastech vybraných planárních nanostruktur. Práce bude rovněž zahrnovat jejich charakterizaci optickými metodami (fluorescenční spektroskopie, absorpční spektroskopie, resonance povrchových plasmonů). Realizované biomolekulární vrstvy budou charakterizovány v modelových experimentech, v nichž budou detekovány biologicky významné biomolekuly (např. molekuly se vztahem k nádorovým onemocněním či Alzheimerově chorobě).

Téma je vhodné pro studenty chemických, biochemických či biofyzikálních oborů (VŠCHT/PřF UK/MFF UK)


Biosenzory s povrchovými plasmony pro studium biomolekulárních interakcí

Typ práce: DIP

Školitel: Prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.

Disertační práce je zaměřená na rozvoj metody rezonance povrchových plasmonů pro studium biomolekulárních interakcí a její využití pro studium interakcí biologicky významných biomolekul. Interakce mezi biomolekulami mají zásadní význam v řadě důležitých fyziologických i patologických procesů. Dnešní metody však studují především interakce izolovaných biomolekul. Hlavním cílem práce je proto rozšířit využitelnost technologie biosenzorů s povrchovými plasmony na studium biomolekul za podmínek blízkých fyziologickým, v nichž se biomolekulární interakce odehrávají za přítomnosti dalších (bio)molekul, které mohou významně ovlivňovat podmínky interakce i její výsledek. Práce bude zahrnovat přípravu a charakterizaci funkčních vrstev pro imobilizaci biomolekul na povrchu biosenzoru a jejich charakterizaci a vývoj a optimalizaci metodologií pro pozorování molekulárních interakcí. Pozornost bude rovněž věnována analýze kinetických měření pro určování interakčních modelů a jejich parametrů. Získané poznatky budou aplikovány na studium biologicky významných biomolekul (např. molekul se vztahem k Alzheimerově chorobě).

Téma je vhodné pro studenty chemických, biochemických či biofyzikálních oborů (VŠCHT/PřF UK/MFF UK)


Optické biosenzory pro detekci biomarkerů onko-hematologických chorob

Typ práce: DIP

Školitel: Prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.

Disertační práce je zaměřená na vývoj metodologie založené na afinitních biosenzorech s povrchovými plasmony (surface plasmon resonance) pro detekci molekulárních biomarkerů. Hlavním cílem práce je identifikovat vhodné receptory a charakterizovat jejich interakci s vybranými biomarkery nádorových onemocnění, vyvinout metody pro jejich ukotvení na povrchu biosenzoru s povrchovými plasmony a navrhnout a optimalizovat detekční formát a metodologii pro detekci vybraných biomarkerů onko-hematologických chorob v biologických vzorcích (např. krevní plazmě). Pozornost bude rovněž věnována možnostem zvýšení citlivosti a specificity pomocí funkčních nanočástic.

Téma je vhodné pro studenty analytické chemie (VŠCHT/PřF UK) či příbuzných oborů.


Super-resolution mikroskopie s rozptylovými značkami

Typ práce: DIP

Školitel: Mgr. Marek Piliarik, Ph.D.

Molekulární značky umožňují v přirozeném prostředí sledovat chování a pohyb jednotlivých molekul, například proteinů. Použití fluorescenčních značek je limitováno stabilitou a saturací fluorescenčního signálu. Alternativou jsou takzvané rozptylové značky, jakými jsou například kovové nanočástice, které vykazují silný rezonanční rozptyl. Nevýhodou rozptylových značek je jejich obvyklá velikost v řádu 20 až 50 nm, která významně přesahuje velikost sledovaných molekul a ovlivňuje jejich pohyb a interakce. 

Cílem tohoto projektu je výzkum vlastností nové generace extrémně malých rozptylových molekulárních značek, jejichž velikost bude menší než velikost označené molekuly (např. 1.4 nm Au55 klastr). Takové nanočástice pak budou využity jako značky různých vazebných míst jediné molekuly (např. proteinu) a mohou posunout limity rozlišení „super-resolution“ optických mikroskopů až na na sub-molekulární úroveň.


Optické zobrazování nano-dynamiky proteinů

Typ práce: DIP

Školitel: Mgr. Marek Piliarik, Ph.D.

Pochopení dynamiky vnitřního uspořádání makromolekul, zejména proteinů, v jejich přirozeném prostředí je kritickým krokem k poznání jejich biologické funkce. Experimentální metody však v této oblasti narážejí na řadu fundamentálních překážek, ať už to je prostorové rozlišení optických soustav, rychlost snímání fluorescenčních signálů, nebo průměrování přes heterogenní soubor molekul. 

Náplň disertační práce využívá nejnovější metodu optického zobrazování jednotlivých molekul bez použití fluorescenčních značek, která je prvním krokem k jejich další analýze. Cílem projektu je vyvinout optické metody, které umožní na základě změn rozptylu světla na jednotlivých molekulách popsat změny prostorového uspořádání makromolekul v reálném čase.


Spektroskopická charakterizace optických vláken dopovaných prvky vzácných zemin pro vláknové lasery

Typ práce: DIP

Školitel: Ing. Pavel Peterka, Ph.D.

Cílem práce je výzkum nových typů optických vláken dopovanými thuliem, případně thuliem a holmiem. Pozornost bude soustředěna na výzkum procesů přenosu energie mezi prvky vzácných zemin a získání kvantitativních parametrů charakterizujících tyto přenosy energie pro využití v numerických modelech vláknových laserů. Vlákna budou připravována na pracovišti týmu Vláknové lasery a nelineární optika ÚFE nebo získána v rámci spolupráce v Evropské akci COST MP1401 "Advanced fibre laser and coherent source as tools for society, manufacturing and lifescience". Předpokládáme experimentální ověření vybraných aplikací thuliem dopovaných křemenných optických vláken v laserech v okolí vlnových délek 2000 nm.


Studium nestabilních stavů vláknových laserů

Typ práce: DIP

Školitel: Ing. Pavel Peterka, Ph.D.

Nestability vláknových laserů jsou nyní aktuálním tématem výzkumu, zejména s ohledem na rostoucí výkony a nové vlnové délky těchto typů laserů a celospolečensky rychle rostoucí význam vláknových laserů. Předmětem práce bude výzkum fyzikálních příčin samovolných pulzací vláknových laserů v různých uspořádáních rezonátoru laseru, např. Fabryova-Perotova a kruhového rezonátoru. Teoretický a experimentální výzkum bude zaměřen na roli nedávno objeveného jevu samovolného rozmítání vlnové délky jako spouštěcího mechanizmu samovolného Q-spínání laseru a na roli stimulovaného Brillouinova rozptylu.
Zásady pro vypracování:

 1. Zpracovat podrobnou rešerši literatury o Q-spínaných vláknových laserech.
 2. Detailně se seznámit s teoretickými modely optických vláken dopovaných prvky vzácných zemin.
 3. Osvojit si práci s vybranými numerickými modely vláknových laserů. 
 4. Seznámit se s experimentálními sestavami vláknových laserů a metodami jejich charakterizace. 
 5. Provést systematická experimentální měření samovolných pulzních režimů u vybraných konfigurací vláknových laserů (např. Fabryův-Perotův rezonátor, kruhový rezonátor aj.), a vybraným typem dopovaného vlákna (Yb, Er, nebo Tm). 
 6. Na základě konfrontace experimentálních dat a teoretických výpočtů se pokusit vysvětlit fyzikální příčiny samovolných pulzací a navrhnout opatření k jejich omezení. 
 7. Výsledky publikovat v recenzovaných časopisech.

Thuliem dopované vláknové lasery

Typ práce: DIP

Školitel: Ing. Pavel Peterka, Ph.D.

Teoretický a experimentální výzkum nových typů laserů s křemennými optických vlákny dopovanými thuliem, případně thuliem a yterbiem. Sestavení spektrálně, časově a prostorově rozlišeného numerického modelu vlákna. Teoretická optimalizace parametrů thuliem dopovaných optických vláken a dvouplášťových optických vláken dopovaných kromě thulia i yterbiem. Charakterizace vláken připravených v laboratoři optických vláken Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR nebo na spolupracujícím pracovišti na Univerzitě v Nice ve Francii. Spektroskopická charakterizace připravených vláken s použitím teoretického modelu. Experimentální ověření vybraných aplikací thuliem dopovaných křemenných optických vláken v laserech a zesilovačích v pásmech v okolí vlnových délek 800, 1470 nm a 2000 nm.


Růstové mechanizmy polovodičových nanostruktur

Typ práce: DIP

Školitel: Ing. Jan Grym, Ph.D.

Polovodičové nanostruktury jsou základními stavebními kameny moderních elektronických a optoelektronických součástek. Cílem práce je popsat mechanizmy růstu jednodimenzionálních polovodičových nanostruktur (nanotyček) z roztoků. S využitím litografických technik budou nanotyčky připravovány v hexagonálních periodických polích, která umožňují studovat rychlosti růstu jednotlivých krystalografických ploch a ovlivňovat ji parametry procesu a řízeným dopováním. Práci je možno zaměřit teoreticky i experimentálně do následujících oblastí: (a) modelování kinetiky růstu nanostruktur a vysvětlení odpovídajících fyzikálních a chemických jevů, (b) návrh reaktorů s přesnou kontrolou přesycení, (c) návrh nekonvenčních litografických metod využívajících elektronové a iontové svazky nebo rastrující sondu a (d) využití nanotyček v senzorech chemických látek, zdrojích světla a piezoelektrických nanogenerátorech.

Téma je vhodné pro studenty technických, fyzikálních a chemických oborů.


Vliv intenzivních krátkých elektrických pulzů na proteinové nanostruktury

Typ práce: DIP

Školitel: Ing. Michal Cifra, PhD.

Práce bude zaměřena na experimentální výzkum vlivu intenzivních krátkých elektrických pulzů na přirozené proteinové nanostruktury. Výsledky práce přispějí k pochopení mechanizmů působení elektrických pulzů na molekulární úrovni a otevřou nové technologické možnosti v biomedicíně a bionanotechnologii. Předpokládané znalosti uchazeče na úrovni ukončeného magisterského studia v oboru biofyzika a chemická fyzika, nebo podobného. Nezbytná dobrá znalost anglického jazyka.

Seznam literatury:

 1. Hekstra, Doeke R., K. Ian White, Michael A. Socolich, Robert W. Henning, Vukica Šrajer, and Rama Ranganathan. “Electric-Field-Stimulated Protein Mechanics.” Nature 540, no. 7633 (December 7, 2016): 400–405. https://doi.org/10.1038/nature20571.
 2. Chafai, Djamel Eddine, Vadym Sulimenko, Daniel Havelka, Lucie Kubínová, Pavel Dráber, and Michal Cifra. “Reversible and Irreversible Modulation of Tubulin Self‐Assembly by Intense Nanosecond Pulsed Electric Fields.” Advanced Materials 31, no. 39 (August 13, 2019): 1903636. https://doi.org/10.1002/adma.201903636.
 3. Havelka, Daniel, Djamel Eddine Chafai, Ondrej Krivosudský, Anastasiya Klebanovych, František Vostárek, Lucie Kubínová, Pavel Dráber, and Michal Cifra. “Nanosecond Pulsed Electric Field Lab-on-Chip Integrated in Super-Resolution Microscope for Cytoskeleton Imaging.” Advanced Materials Technologies 0, no. 0 (2019): 1900669. https://doi.org/10.1002/admt.201900669.

Molekulové simulace vlivu intenzivních krátkých elektrických pulzů na proteinové nanostruktury

Typ práce: DIP

Školitel: Ing. Michal Cifra, PhD.

Práce bude zaměřena na výzkum vlivu intenzivních krátkých elektrických pulzů na přirozené proteinové nanostruktury pomocí výpočetních metod založených na simulacích molekulové dynamiky. Výsledky práce přispějí k pochopení mechanizmů působení elektrických pulzů na molekulární úrovni a otevřou nové technologické možnosti v biomedicíně a bionanotechnologii. Předpokládané znalosti uchazeče na úrovni ukončeného magisterského studia v oboru biofyzika a chemická fyzika, nebo podobného. Nezbytná je dobrá znalost anglického jazyka a vztah k práci s počítačem.

Seznam literatury:

 1. Hekstra, Doeke R., K. Ian White, Michael A. Socolich, Robert W. Henning, Vukica Šrajer, and Rama Ranganathan. “Electric-Field-Stimulated Protein Mechanics.” Nature 540, no. 7633 (December 7, 2016): 400–405. https://doi.org/10.1038/nature20571.
 2. Marracino, Paolo, Francesca Apollonio, Micaela Liberti, Guglielmo d’Inzeo, and Andrea Amadei. “Effect of High Exogenous Electric Pulses on Protein Conformation: Myoglobin as a Case Study.” The Journal of Physical Chemistry B 117, no. 8 (February 28, 2013): 2273–79. https://doi.org/10.1021/jp309857b.
 3. Carr, Lynn, Sylvia M. Bardet, Ryan C. Burke, Delia Arnaud-Cormos, Philippe Leveque, and Rodney P. O’Connor. “Calcium-Independent Disruption of Microtubule Dynamics by Nanosecond Pulsed Electric Fields in U87 Human Glioblastoma Cells.” Scientific Reports 7 (January 24, 2017): 41267. https://doi.org/10.1038/srep41267.

Elektromagnetické chipy pro analýzu a modulaci funkce molekulárních nanostruktur

Typ práce: DIP

Školitel: Ing. Michal Cifra, PhD.

Práce bude zaměřena na teoretický návrh a výrobu elektromagnetických mikrostrukturovaných chipů kompatibilních se super-rozlišovací mikroskopií pro analýzu a modulaci funkce přirozených proteinových nanostruktur, zejména části buněčného skeletu. Výsledky práce přispějí k pochopení elektromagnetických vlastností organismů na molekulární úrovni a otevřou nové technologické možnosti v biomedicíně a bionanotechnologii. Předpokládané znalosti uchazeče na úrovni ukončeného magisterského studia v oboru aplikovaná fyzika, nebo podobného. Nezbytná dobrá znalost anglického jazyka..

Seznam literatury:

 1. Havelka, Daniel, Ondrej Krivosudsky, Jiri Prusa, and Michal Cifra. “Rational Design of Sensor for Broadband Dielectric Spectroscopy of Biomolecules.” Sensors and Actuators B: Chemical 273C (May 2018): 62–69. https://doi.org/10.1016/j.snb.2018.05.124.
 2. Havelka, Daniel, Djamel Eddine Chafai, Ondrej Krivosudský, Anastasiya Klebanovych, František Vostárek, Lucie Kubínová, Pavel Dráber, and Michal Cifra. “Nanosecond Pulsed Electric Field Lab-on-Chip Integrated in Super-Resolution Microscope for Cytoskeleton Imaging.” Advanced Materials Technologies (2019): 1900669. https://doi.org/10.1002/admt.201900669.

Vysvětlivky:

BP = bakalářská práce, DP = diplomová práce, DIP = Disertační práce

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882