Jiří Homola was awarded the Ministry of Education, Youth and Sports award for outstanding research, experimental development and innovation for the year 2014

Ve středu 27.11. 2014  v 10:00 v budově MŠMT (Karmelitská 8, Praha 1) udělil ministr školství Marcel Chládek Cenu ministra školství mládeže a tělovýchovy za rok 2014. Tato cena se uděluje každoročně za mimořádné výsledky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích dosažených na základě podpory z veřejných financí. Vedle Ceny Milady Paulové a Ceny Františka Běhounka jde o jedno z nejvyšších státních ocenění pracovníků ve vědě a výzkumu v České republice. Cenu za letošní rok získal Prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc. z Ústavu fotoniky a elektroniky Akademie věd České republiky.

Prof. Homola se zabývá výzkumem optických biosenzorů a v tomto oboru patří ke světové špičce. Široký multidisciplinární přístup a schopnost řešit komplexní výzkumné téma jako jsou optické biosenzory v jeho plné šíři napříč tradičními vědeckými obory činí výzkumný program vedený prof. Homolou mezinárodně unikátním. Prof. Homola publikoval více než 130 odborných prací, které představují významný příspěvek k rozvoji oboru a mají ve vědecké komunitě vysoký ohlas. Například, Web of Science registruje více než 9,000 citací na tyto práce. Prof. Homola je pravidelně zván k vystoupení na vědeckých kongresech a konferencích - jen v posledních deseti letech přednesl více než 50 pozvaných přednášek na mezinárodních konferencích po celém světě. Originální výsledky prof. Homoly chrání 7 patentů a biosenzory vyvinuté jeho týmem používají dnes univerzity a výzkumné instituce nejen v České republice, ale i ve Spojených státech, Evropě a Asii. Za svůj přínos k rozvoji oboru optických biosenzorů obdržel prof. Homola řadu cen - například cenu Premium Academiae udělovanou Akademií věd České republiky, cenu Česká hlava v kategorii Invence nebo mezinárodní cenu Roche Prize for Sensor Technology. Prof. Homola byl rovněž jako jeden z prvních českých vědců jmenován Fellow Member of the International Society for Optical Engineering.

Významné výsledky dosažené prof. Homolou a jeho týmem oceněné dnes Cenou ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací jsou obsažené v 10 pracích publikovaných v předních odborných časopisech. Tyto publikace představují nové typy biosenzorů založené na optických strukturách s nanoskopickými motivy, na kterých jsou buzeny speciální elektromagnetické vlny, tzv. povrchové plasmony či nové přístupy v senzorové instrumentaci a detekční metodologii i aplikace biosenzorů s povrchovými plasmony pro výzkum biomolekul a jejich interakcí či rychlou a citlivou detekci chemických a biologických látek.

Tým vedený prof. Homolou vyvinul například biosenzory schopné zaznamenat znečištění vody bisfenolem A, což je chemická sloučenina narušující činnost žláz s vnitřní sekrecí či stanovovat hladiny karcinoembryonického antigenu - biomarkeru rakoviny gastrointestináního traktu - v krevní plazmě pacientů. Očekává se, že tyto výsledky naleznou uplatnění v důležitých oblastech života společnosti, jako jsou lékařská diagnostika, kontrola kvality potravin či monitorování znečištění životního prostředí.

Prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.

IPE carries out fundamental and applied research in the scientific fields of photonics, optoelectronics and electronics. In these fields, IPE generates new knowledge and develops new technologies.

Contact us

Data box: m54nucy

IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882