Poskytování informací ze zákona

Informace zveřejňované podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s usnesením vlády č. 875 ze dne 6.9.2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím uvádíme požadované informace:

 • Zřizovací listina ÚFE AV ČR, v. v. i.

 • Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině ÚFE AV ČR, v. v. i.

 • Organizační struktura ÚFE AV ČR, v. v. i.

 • Kontaktní údaje, kde lze podat písemnou žádost o informace:

  • Sekretariát ředitele, Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i., Chaberská 1014/57, 182 00, Praha 8 - Kobylisy, Česká republika,

  • Tel: +420 266 773 400, datová schránka: m54nucy

 • Formulář žádosti pro podání žádosti o informace a místo, kde jej lze získat:

  • Formulář lze získat na sekretariátu ředitele, viz výše.

  • Pro elektronické stažení je formulář k dispozici ve formátu DOC (MS Word)

 • Jméno, adresa, telefon a elektronická adresa kontaktní osoby, kde se lze odvolat proti rozhodnutí o žádosti či návrhu:

 • Přehled nejdůležitějších předpisů:

  • Zákony o veřejných výzkumných institucích:

   • Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích

   • Zákon č. 342/2005 Sb., o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích 

  • Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)

  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Lhůty, které je ze zákona nutné dodržovat:

 • do 7 kalendářních dnů ode dne podání sdělit žadateli údaje o zveřejnění informace

 • do 7 kalendářních dnů ode dne podání požádat žadatele o upřesnění požadované informace

 • nedostane-li ÚFE AV ČR, v. v. i. (kontaktní osoba) od žadatele upřesňující informace, odmítne žádost do 30 kalendářních dnů od podání žádosti

 • žadatel je informován o odložení žádosti do 3 kalendářních dnů po jejím odložení, nejpozději však ve lhůtě stanovené pro vyřízení žádosti zákonem

 • povinný subjekt poskytne požadovanou informaci v základní lhůtě do 15 kalendářních dnů od podání žádosti

 • lhůtu 15 kalendářních dnů lze prodloužit nejvýše o 10 kalendářních dnů, tj. na 25 kalendářních dnů, a to jen ze závažných důvodů, kterými jsou:

  • vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných odborech,

  • žádost o objemné množství oddělených a odlišných informací v jedné žádosti,

  • nutnost konzultovat s jiným povinným subjektem (nebo se dvěma či více složkami povinného subjektu), který má závažný zájem na předmětu žádost

 • prodloužení základní lhůty a o důvodech, které k tomu vedly je žadatel informován do 15 kalendářních dnů

 • lhůta pro odvolání žadatele je 15 kalendářních dnů od doručení rozhodnutí.

 • Pokud celková výše úhrady za poskytování informací činí minimálně 100 Kč, je poskytnutí informace podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, ÚFE žádost odloží.

Výroční zpráva ÚFE AV ČR, v. v. i., o poskytování  informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za  rok:

Sazebník úhrad za poskytování informací

 

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882