Whistleblowing

OCHRANA OZNAMOVATELŮ (tzv. Whistleblowing)

Za účelem zajištění etických standardů a s ohledem na zákon č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů, Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, v platném znění a související právní předpisy, přijal ÚFE systémová opatření, která vedou ke snížení rizika protiprávního jednání. ÚFE nastavil pravidla oznamování možného protiprávního jednání Směrnicí o ochraně oznamovatelů

 

1. Možné způsoby zaslání oznámení: 

I. Oznámení prostřednictvím VOS (vnitřní oznamovací systém ÚFE)

a) písemně 

  • dopisem na adresu Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR v. v. i., Chaberská 1014/57, 182 00 Praha 8, s označením obálky „VOS – NEOTVÍRAT“. 
  • emailem na emailovou adresu protipravni.jednani@ufe.cz
  • komunikační platformou přístupnou na webové stránce ÚFE, záložka Ochrana oznamovatelů. 

b) ústně 

  • telefonicky na tel. čísle +420 266 773 507 (Magda Stockettová)
  • po dohodě a v přiměřené lhůtě také osobně.

II. Oznámení prostřednictvím EOS (systém zajišťován Ministerstvem spravedlnosti), a to na webové adrese https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/. 

 

2. S podaným oznámením se seznamují pouze příslušné osoby, které řádně posuzují důvodnost oznámení. Pověřenými osobami jsou: 

  • Magda Stockettová
  • Tomáš Vojtek 

3. Povinný subjekt (ÚFE) nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

 

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882