Fotonické biosignály: měření a charakterizace

Poskytovatel: Grantová agentura ČR

Řešitel: Ing. Michal Cifra, Ph.D. 

Spoluřešitel: Doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.

Od: 2013-01-01

Do: 2015-12-31


Tento projekt se zabývá měřením a charakterizací fotonických biosignálů, tj. ultra slabé endogenní emise fotonů, která souvisí s metabolickou aktivitou biologických systémů. Za tímto účelem bude zkonstruován vysoce aplikačně specifický a citlivý měřicí systém. Systém bude pozůstávat z chlazených ultra nízko šumových jednofotonových detektorů fotonové emise z biologických vzorků a bude umožňovat spektrální a kvantově–statistickou korelační analýzu. Budou identifikovány pokročilé metody analýzy signálu založené na teorii fraktálů a chaosu a tyto modifikovány pro charakterizaci fotonických biosignálů. Pomocí spektrální analýzy, elektronové paramagnetické resonanční spektroskopie a chemiluminiscenčních technik budou identifikovány mechanizmy generující elektronové excitace v buněčných biomolekulárních nanostrukturách, které dávají za vznik emisi fotonů. Parametry fotonických biosignálů budou korelovány s buněčným stresovým stavem a fyziologií za účelem položení základů pro vyvinutí nové neinvazivní diagnostické metody.


cell optical communication


  1. O. Kučera and M. Cifra: Cell-to-Cell Signaling Through Light: Just a Ghost of Chance? Cell Communication and Signaling, vol. 11, no. 87, 2013. doi: 10.1186/1478-811X-11-87

  2. M. Cifra and J. Pospíšil: Ultra-weak photon emission from biological samples: Definition, mechanisms, properties, detection and applications. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, 2014. doi: 10.1016/j.jphotobiol.2014.02.009

 

 

 


ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882