Molekulární mechanizmy asociace nového typu transponáz s repetitivními palindromickými sekvencemi

Poskytovatel: Grantová agentura ČR

Řešitel: Bohdan Schneider (Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.)

Spoluřešitel: Prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.

Od: 2012-01-03

Do: 2014-12-31


V projektu plánujeme objasnit molekulární mechanismus rozpoznávání mezi novým typem tyrozinové transponázy z rodiny IS200/IS605, RAYT, a jednovláknovými DNA, ssDNA. RAYT z Escherichia coli and Xanthomonas campestris se váží a následně střihají specifické sekvence DNA, tzv. REP elementy, které fyzicky navazují na geny kódující RAYT. Mobilita REP sekvencí je významný faktor plasticity prokaryotického genomu. Pro pochopení komplexních procesů rozpoznávání proteinu s DNA v systému RAYT/REP kombinujeme termodynamická a kinetická měření metodou povrchové plasmonové resonance (SPR) a krystalovou strukturní analýzu. Komplementární energetické a strukturní pohledy na interakci odhalí roli variability a dynamiky residuí zprostředkujících interakci. Důkladná biofyzikální charakterizace (ne)vazebných sekvencí ssDNA odhalí roli energeticky málo stabilních, ale kineticky nedostupných (trapped) struktur DNA v procesu rozpoznání. Poznatky získané v projektu nám umožní odhalit významné a biologicky relevantní paralely mezi chováním ssDNA a RNA.

 

 

 

 

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882