Přechodové jevy v ramanovských vláknových zesilovačích se soustředěnými parametry a časově multiplexovaným čerpáním

Rok: 2009

Ing. Miroslav Karásek, DrSc.


Moderní optické sdělovací systémy využívají současný přenos více kanálů přenášených na různých vlnových délkách po jednom vlákně. Optické přepínače umožňují přesměrovat jednotlivé kanály podle jejich vlnové délky ke koncovým zákazníkúm. V takovýchto sítích se počet kanálů na trase mezi dvěma přepínacími body sítě s několika optickými zesilovači může měnit. Při zapnutí či vypnutí jednoho či více kanálů však vznikají v ostatních („přeživších“) kanálech přechodové jevy, které způsobí zhoršení jejich kvality. V sítích využívajících zesilovačů dopovaných erbiem se k potlačení těchto jevů používají dvě metody: rychlé řízení čerpacího výkonu, nebo plně optická zpětná vazba (AOGC).

Experimentálně jsme vyšetřovali potlačení přechodových jevů přeživších kanálů pomocí AOGC v ramanovském zesilovači se soustředěnými parametry a časově multiplexovaným čerpáním. Ramanovský zesilovač sestával z 13 km vlákna pro kompenzaci chromatické disperze protisměrně čerpaného čtyřmi dvojicemi laserových diod napájených z impulsního generátoru řízeného mikroprocesorem. Stabilizace zesílení jsme dosáhli vytvořením kruhového rezonátoru, jehož aktivním prvkem byl ramanovský laser. Změnu počtu přenášených kanálů jsme simulovali zesilováním 19 kanálů, z nichž 5 bylo modulováno s bitovou rychlostí 10 Gb/s a 8 dalších bylo zapínáno a vypínáno s kmitočtem 2 kHz. Blokové schéma experimentálního uspořádání je zřejmé z Obr. 1 [8]. Obr. 2 ukazuje potlačení přechodových jevů v kanálu s přenosovou rychlostí 10 Gb/s na vlnové délce 1554,92 nm pro různé stupně stabilizace zesílení [9].

                             Schématické znázornění experimentálního pracoviště                                   Časový vývoj přechodových jevů pro různé stupně stabilizace zesílení

 

  1. Karasek, M. – Radil, J. Vojtech, J. – Surviving Channel Power Transients in TDM-Pumped Lumped Raman Fiber Amplifier. Proc. OFC/NOFC (2009), San Diego, s. JThA13
  2. Karasek, M. – Radil, J. – Vojtech, J. – Power transients in time-division multiplexed discrete Raman fibre amplifier. Optics Communications, sv. 282, (2009), s. 2944-2949.

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882