Skla propouštějící infračervené záření na bázi oxidů těžkých kovů

Poskytovatel: Grantová agentura ČR

Spoluřešitel: Mgr. Roman Yatskiv, Ph.D. 

Členové: Ing. Jan Grym, Ph.D.; Stanislav Tiagulskyi, Ph.D.; Mgr. Hana FaitováIng. Marie Hamplová

Od: 2019-01-01

Do: 2021-12-31


Projekt se soustředí na studium teluričitých skel, která se vyznačují vysokou propustností až do střední infračervené oblasti a mají velký aplikační potenciál ve fotonice a optoelektronice. Jsou sledovány tři oblasti. V první jsou připravována a zkoumána nová ternární skla odvozená od binárního systému TeO2-PbCl2: TeO2-PbCl2-Bi2O3/WO3, přičemž důraz je kladen na stanovení optických vlastností a teplotní stabilitu nových skel. Projekt se dále zaměřuje na studium absorpčních a fotoluminiscenčních vlastností skel dotovaných ionty vzácných zemin a při využití nízkoteplotní fotoluminiscenční spektroskopie na procesy výměny energie mezi skelnou matricí a 4f stavy dopantů, a to zejména s ohledem na jejich potenciální využití jako zdrojů a zesilovačů záření ve střední infračervené oblasti. Poslední řešená problematika se týká studia metod ovlivnění výsledných vlastností skel technologickými podmínkami při jejich přípravě a soustředí se na metody vedoucí ke zvyšování optické čistoty připravených skel, tedy ke snižování optických ztrát a ke zlepšování jejich luminiscenčních vlastností.

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882