Speciální skla na bázi oxidů těžkých kovů

Poskytovatel:Grantová agentura ČR

Řešitel: Ing. Petr Kostka, Ph.D.

Spoluřešitel: RNDr. Jiří Zavadil, CSc.

Členi: Ing. Vlastimil Matějec, CSc.; Ing. Ondřej Podrazký, Ph.D.

Od: 2012-01-01

Do: 2014-12-31


Projekt je zaměřen na studium skel oxidů těžkých kovů propouštějících infračervené záření. Předmětem studia jsou skla na bázi oxidu teluričitého a/nebo oxidu antimonitého ve spojení s dalšími snadno polarizovatelnými složkami, jako je bismut, s potenciálně významnými nelineárními optickými vlastnostmi. Jsou studována skla základní i dotovaná ionty vzácných zemin. Jsou zkoumány fotoluminiscenční vlastnosti dotovaných skel a je sledován vliv skelné matrice tvořící okolí dotantu na účinnost zářivých přechodů dotujících iontů. Struktura skel je zkoumána pomocí spektroskopických metod s důrazem na infračervenou a Ramanovskou spektroskopii. Projekt se zaměřuje i na metody čištění výchozích surovin a na nové postupy přípravy skel oxidů těžkých kovů s ohledem na co nejnižší koncentraci nečistot v připravených materiálech. Z vybraných teplotně stabilních skel budou vytažena optická vlákna a bude stanoven jejich útlum. Očekávané výsledky spadají do základního výzkumu s dopadem na budoucí uplatnění studovaných materiálů ve fotonice.

 

 

 

 

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882