Nová nanostrukturovaná optická vlákna pro vláknové lasery pracující na dvou vlnových délkách

Poskytovatel: GAČR (Grantová agentura České republiky) 

Řešitel: ITME-Polsko, prof. Ryszard Buczynski

Spoluřešitel: Dr. Ing. Ivan Kašík

Člen řešitelského týmu z ÚFE:  doc. Ing. Pavel Peterka, Ph.D., Ing. Jan Aubrecht, Ph.D., Ing. Michal Kamrádek, Ing. Petr Vařák, Ing. Ivo Bartoň, Ph.D.

Projekt č.: 21-45431L

Od: 2021-10-01

Do: 2024-09-31


Vláknové lasery jsou předmětem intenzivního výzkumu díky své vysoké účinnosti, kvalitnímu výstupnímu svazku, vysokému průměrnému výkonu a dalším výhodám, ze kterých profituje stále rostoucí okruh aplikací. Speciálním typem vláknových laserů jsou lasery generují záření na dvou vlnových délkách, využívané např. pro nelineární frekvenční konverzi, vícebarevnou pump-probe spektroskopii nebo Ramanovu spektroskopii. Projekt je zaměřen na základní výzkum nového typu nanostrukturovaných optických vláken vhodných pro vláknové lasery pracující současně na dvou vlnových délkách, konkrétně bude zkoumán laser na vlnových délkách 1 a 1,5 mikrometru. Budou studovány dvě komplementární metody: metoda nanostrukturování, která umožňuje téměř libovolné přizpůsobení indexu lomu a profilu zesílení vláken; a metoda dopování nanočásticemi, která umožňuje vylepšit spektroskopické vlastnosti iontů vzácných zemin. Očekáváme nové, původní výsledky v oblasti vláknových laserů díky synergické spolupráci mezi vědci v oblasti materiálového výzkumu pro fotoniku a laserovými fyziky ve výzkumných týmech L-IMIF a ÚFE.

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882